جدول محاسبات کابل با مسافت

جدول محاسبات کابل با مسافت

جدول محاسبات کابل با مسافت سطح مقطع کابلهای مسی و آلومینیومی نسبت به مسافت و شدت جریان مجازدر سیستم سه فاز با ولتاژ نامی ۳۸۰ ولت به عنوان مثال : کابل مسی با سطح مقطع 150میلیمتر مربع یا کابل آلومینیومی با سطح مقطع 240 میلی متر مربع در متراژ250 متر ، قادر به تحمل 264 آمپر میباشد.